ettihas@gmail.com

מה הן האפשרויות בעת הפרת חוזה

מהו חוק החוזים?

חוק החוזים על שני חלקיו, בא להסדיר את דיני החוזים הכלליים. חוק החוזים מגדיר מהו חוזה , כיצד הוא נכרת, מהן חובות הצדדים במו"מ ובעת קיום חוזה , מהן העילות לביטול חוזה, מהן תוצאות ביטול חוזה ומהי הדרך לביטול חוזה , מה יכול להיות תוכן חוזה , כיצד יש להשלים הוראה חסרה בתוך חוזה , כיצד יש לפרש חוזה , מהו חוזה לטובת אדם שלישי וכיוצ"ב.

חוק החוזים – הפרת חוזה

חשוב לערוך חוזה בין צדדים המבקשים להסדיר את יחסיהם. אך עריכת חוזה (גם אם היא נעשית בעל פה ובאופן ג'נטלמני) אינה מבטיחה הימנעות מהתערבות משפטית בעתיד. כל צד מפרש את החוזה כראות עיניו ולפי האינטרסים שלו ולעתים נדרשת התערבות של בית המשפט על מנת לעמוד על כוונת הצדדים בעת שערכו את החוזה.

החוק העוסק בהפרת חוזה (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א–1970) מעניק שורה של סעדים ("תרופות") להם זכאי צד שנפגע ממצב של הפרת חוזה .
התרופות או הסעדים המופיעים בחוק הפרת חוזה הן אכיפה, ביטול ופיצויים.
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) נותן מענה לסוגיות כמו: מהי הפרה של חוזה, מה ניתן לעשות במצב הפרת חוזה , איך אפשר לכפות קיום חוזה על הצד השני, איך הפרת חוזה נותנת זכות לביטול חוזה, מתי הפרת חוזה מקנה זכות לפיצויים, כיצד נקבע גובה הפיצויים ועוד.
מכיוון שחוזה הוא מפגש רצונות בין שני צדדים כשירים, חוק החוזים מגדיר מיהו אדם כשיר להתקשר בחוזה, ומהם הסעדים במקרה של התקשרות עם מי שאינו כשיר.

סעד אכיפת חוזה – חוק החוזים

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) מקנה לנפגע מהפרת חוזה את סעד האכיפה, כלומר: הזכות לאכוף על הצד השני את ביצוע ההסכם, למעט בארבעה מקרים:

  1. חוזה שאינו בר ביצוע.
  2. חוזה שהוא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי.
  3. החוזה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית המשפט.
  4. האכיפה אינה צודקת בנסיבות העניין.

 סעד ביטול והשבה – חוק החוזים

זכאות לביטול חוזה מתאפשרת אם התרחשה הפרת חוזה יסודית.
המונח הפרה יסודית מתייחס להפרה, שניתן להניח לגביה, שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ידע מראש שיש אפשרות להפרה ולתוצאותיה.
במקרה של הפרת חוזה שאינה יסודית, הנפגע יוכל לבטל את החוזה רק לאחר שנתן למפר החוזה ארכה לקיום החוזה, והאחרון לא קיים אותו בתוך זמן סביר.
ביטול חוזה בשל הפרתו מעניק את סעד ההשבה, כלומר, כל צד בחוזה משיב למשנהו מה שקיבל על פי החוזה, או את שוויו אם הנפגע מהפרת החוזה בחר בכך.

פיצויים במקרים של הפרת חוזה

כאמור,  דיני החוזים מעניקים סעד מסוג פיצויים, שיכול לבוא בנוסף לסעד האכיפה או הביטול או במקומם. נפגע כתוצאה מהפרת חוזה זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה. הכוונה לנזק שהמפר ראה אותו, או שהיה עליו לראותו מראש, בעת החתימה על החוזה.

לפניכם סקירה של סוגי הפיצויים בעת הפרת חוזה על פי חוק החוזים :

  1. פיצויים ללא הוכחת נזק – כאשר צד נפגע מהפרה חוזית והחוזה בוטל בשל אותה הפרת חוזה , זכאי הצד הנפגע (ללא צורך בהוכחת נזק) לקבלת פיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה, לבין שוויים ביום ביטול החוזה. במידה ומדובר בחוב כספי – הנפגע זכאי לפיצויים בסכום הריבית על תשלום בפיגור מיום ההפרה ועד ליום התשלום בשיעור מלא לפי חוק פסיקת ריבית, אלא אם בית המשפט קבע שיעור אחר.
  2. פיצויים בעד נזק שאינו של ממון – כאשר הפרת חוזה גורמת לנזק שאינו נזק של ממון, בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בעד נזק זה על פי שיקול דעתו. בסעיף זה נכלל גם נושא נזק של עוגמת הנפש.
  3. פיצויים מוסכמים – מצב שבו הצדדים לחוזה מסכימים מראש במקרה של הפרת חוזה על שיעור הפיצויים, וללא הוכחת נזק. עם זאת, בית המשפט רשאי להפחית את הפיצויים המוסכמים כאשר הם אינם עומדים ביחס לנזק.

יצוין כי על הנפגע חלה חובת הקטנת הנזק, והמפר לא יחויב בפיצוי בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. במקרה בו הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו.

 

משרדנו  מיומן בעריכת חוזים  ובייצוג צדדים בעת הפרת חוזה.

 

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail