ettihas@gmail.com

 היגשת תלונה על הטרדה מינית?
הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?
 איך זה אמור להתנהל, מה חובות המעסיק. בעמוד הזה הבאתי את רשימת החובות ברשימה, שלב אחרי שלב. זהו מתווה לכאורה פורמלי. באחד מפסקי הדין שניתנו בנושא זה, עובדת הגישה תביעה נגד חברה בגין עוולה שביצע כלפיה עובד אחר, כי החברה לא מילאה את חובותיה לפי החוק למניעת הטרדה מינית. שימו לב לקביעת בית הדין האשר לחשיבות שיש במילוי קפדני של הוראות החוק והתקנות.

קיראו עוד באתר עו"ד מיה צחור:

פסק דין דחה טענת מעסיק כי נעשה בירור מהותי והמחדלים היו בתחום הפורמליסטיקה

בית הדין דחה את טענת הנתבעת כי הפעולות שביצעה תואמות מהבחינה המהותית את הפעולות שהיו מתבצעות גם אילו התלונה הייתה מתבררת באופן פורמלי כתלונה על הטרדה מינית.

זאת משום שקבלת טענה זו יש לאיין את כוונת המחוקק אשר קבע ב"רחל בתך הקטנה" את הפעולות שיש לנקוט כאשר עולה חשש להטרדה מינית, וזאת בשים לב לרגישות העניין, מורכבותו וההכשרה הנדרשת מהגורם המטפל בעניין ההטרדה המינית.

אחראית הטרדה מינית

מעסיק ימנה לתפקיד אחראי  אדם המתאים למילוי תפקידיו של אחראי, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות אלה ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצלו.
קיראו כאן על אחראית הטרדה מינית.

תפקידי אחראית הטרדה מינית

 • קבלת תלונות.
 • קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה.
 • מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
 • היה אחראי עובדו של המעביד, ייכללו תפקידיו כאחראי בתפקידו אצל המעביד.
 • מעביד יביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליו; כן יקל המעביד על הגישה לאחראי וייתן לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.
 • מעביד קטן (פחות מעשרה עובדים) רשאי לקבוע את עצמו כאחראי; קבע מעביד כאמור, יחולו עליו הוראות תקנות אלה לענין אחראי, בשינויים המחויבים.

דרך הגשת תלונה

תלונה תוגש לידי אחראי, על ידי המתלונן בעצמו או על ידי אדם אחר מטעמו, ויכול שתוגש בכתב או בעל פה.

היה האחראי הנילון עצמו, או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לאחראי אחר או לממלא מקומו של האחראי שהתמנה, ובהעדרם – למעביד.

היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד – תוגש התלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם או לאחראי מטעם המעביד האחראי מטעם הקבלן  (רשאי להעביר את הטיפול בבירור התלונה לאחראי מטעם המעביד, ואז עליו להודיע על כך בכתב למתלונן.

הוגשה תלונה בעל פה

ירשום האחראי את תוכנה, המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום כדי לאשר את תוכנו, והאחראי ימסור לו העתק מהרישום החתום.

בירור תלונה או מקרה. מה על האחראי לעשות?

 • יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות לפי החוק;
 • ישמע את המתלונן, את הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בענין התלונה.
 • אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.
 • בירור תלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.
 • בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים/
 • לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין.
 • מעביד יגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בעניני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה;
 • המעביד יפעל להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין.

בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעביד, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה, לרבות לעניhhן כל אחד מהעניינים הבאים, שלגביהם המעסיק יהיה צריך לקבל החלטה:
מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה  והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בעניני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות אצל המעביד לענין הטרדה מינית או התנכלות.
אי נקיטת צעד כלשהו.

אין תלונה אך נודע למעסיק על הטרדה (למשל, שמועה)

נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירור של אחראי.

 

הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
קיראו כאן על חובות מעסיק לבירור תלונה גם אם אין תלונה אך יש שמועה על הטרדה מינית.

טיפול המעסיק במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

קיבל מעסיק את סיכומו והמלצותיו של האחראי יחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה:

 • מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בעניני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות;
 • פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות אצל המעביד לענין הטרדה מינית או  התנכלות;
 • אי נקיטת צעד כלשהו.

המעסיק יפעל בלא דיחוי לביצוע החלטתו הנ"ל וימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי; כן יאפשר המעביד למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.

המעביד רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו או לעכב את ביצועה וימסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי.

הליכים משמעתיים

מעסיק רשאי לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטייםהנוגעים למקרה נושא ההחלטה, במקרה זה עליו:
למסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי;
כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, יפעל המעביד להרחקת הנילון מהמתלונן;
בתום ההליכים יקבל המעביד החלטה  כאמור לעיל.

היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, רשאים המעביד וקבלן כוח האדם להסכים מי ביניהם יבצע את הוראות תקנה זו, כולן או חלקן.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail