ettihas@gmail.com

 
 כיצד על המעסיק לפעול לאחר שהוגשה תלונה על הטרדה מינית

באחד מפסקי הדין שניתנו בנושא זה, עובדת הגישה תביעה נגד חברה  כי לא מילאה את חובותיה לפי החוק למניעת הטרדה מינית. המעסיק טען כי  הפעולות שביצע תואמות מהבחינה המהותית את הפעולות שהיו מתבצעות גם אילו התלונה הייתה מתבררת באופן פורמלי כתלונה על הטרדה מינית. בית הדין  דחה טענת מעסיק כי נעשה בירור מהותי והמחדלים היו בתחום הפורמליסטיקה, וטען כי יש למלא בקפדנות אחרי הוראות החוק. בית הדין קבע שקבלת טענת המעסיק, יש לאיין את כוונת המחוקק אשר קבע ב"רחל בתך הקטנה" את הפעולות שיש לנקוט כאשר עולה חשש להטרדה מינית, וזאת בשים לב לרגישות העניין, מורכבותו וההכשרה הנדרשת מהגורם המטפל בעניין ההטרדה המינית.

אחראית הטרדה מינית

מעסיק ימנה לתפקיד אחראי  אדם המתאים למילוי תפקידיו של אחראי, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות אלה ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצלו.
תפקידי אחראי הטרדה מינית

 • קבלת תלונות.
 • קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה.
 • מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
 • היה אחראי עובדו של המעביד, ייכללו תפקידיו כאחראי בתפקידו אצל המעביד.
 • מעביד יביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליו; כן יקל המעביד על הגישה לאחראי וייתן לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.
 • מעביד קטן (פחות מעשרה עובדים) רשאי לקבוע את עצמו כאחראי; קבע מעביד כאמור, יחולו עליו הוראות תקנות אלה לעניןי אחראי, בשינויים המחויבים.

דרך הגשת תלונה

תלונה תוגש לידי אחראי, על ידי המתלונן בעצמו או על ידי אדם אחר מטעמו, ויכול שתוגש בכתב או בעל פה.

היה האחראי הנילון עצמו, או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לאחראי אחר או לממלא מקומו של האחראי שהתמנה, ובהעדרם – למעביד.

היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד – תוגש התלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם או לאחראי מטעם המעביד האחראי מטעם הקבלן  (רשאי להעביר את הטיפול בבירור התלונה לאחראי מטעם המעביד, ואז עליו להודיע על כך בכתב למתלונן.

הוגשה תלונה בעל פה

ירשום האחראי את תוכנה. המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום כדי לאשר את תוכנו, והאחראי ימסור לו העתק מהרישום החתום.

בירור תלונה או מקרה. מה על האחראי לעשות?

 • יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות לפי החוק;
 • ישמע את המתלונן, את הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.
 • אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.
 • בירור תלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.
 • בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים/
 • לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין.
 • מעביד יגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בעניני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה;
 • המעביד יפעל להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין.

בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעביד, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה. קיבל מעסיק את סיכומו והמלצותיו של האחראי יחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה:

 • מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה  והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות
 • פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות אצל המעביד לענין הטרדה מינית או התנכלות.
 • .אי נקיטת צעד כלשהו. אין תלונה אך נודע למעסיק על הטרדה (למשל, שמועה)

נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירור של אחראי.

הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה. ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.

המעביד רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו או לעכב את ביצועה וימסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי.

הליכים משמעתיים

מעסיק רשאי לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה, במקרה זה עליו:
למסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי;
כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, יפעל המעביד להרחקת הנילון מהמתלונן;
בתום ההליכים יקבל המעביד החלטה  כאמור לעיל.

היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, רשאים המעביד וקבלן כוח האדם להסכים מי ביניהם יבצע את הוראות תקנה זו, כולן או חלקן.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail