ettihas@gmail.com

החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על המעביד חובה לערוך בירור מהותי עם הגשת התלונה על הטרדה מינית בעבודה. לבירור הטרדה מינית על פי העקרונות שטווה המחוקק יש חשיבות  רבה גם ביחס לשמירת זכויותיו של הנילון (החשוד לכאורה בהטרדה מינית).

על המעסיק למנות אחראי הטרדה מינית המתאים למילוי התפקיד מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועי.  המעסיק חייב להביא לידיעת כל עובדיו את שם האחראי וכיצד ניתן לפנות אליו.

תפקידו של האחראי הוא לקיים בירור על ההטרדה המינית או התנכלות על רקע הטרדה מינית. בסיום הבירור על האחראי להעביר את המלצותיו לידי המעסיק.

התלונה על הטרדה מינית בעבודה יכולה להימסר בכתב או בעל פה על ידי המתלונן עצמו או על ידי כל אדם אחר מטעמו. התרחשותה של ההטרדה המינית בעבודה יכול שתגיע לאוזן המעביד באמצעות שמועה, גם במקרה זה יש לקיים בירור בנוגע להטרדה המינית.

עם הגשת התלונה על האחראי ליידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה המינית. לאחר מכן עליו לשמוע את המתלונן, את הנילון ואף עדים אם ישנם, כמו כן יש לבדוק כל מידע נוסף הרלוונטי לעניין. הבירור צריך להיעשות ביעילות וללא דיחוי תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של המתלונן ושל הנילון. במהלך בירור התלונה יש להגן על המתלונן מפני פגיעה בתנאי עבודתו . בין היתר על המעביד לפעול להרחקת הנילון מהמתלונן ככל שניתן.

בסיומו של הבירור על האחראי להגיש  למעביד סיכום בכתב של הבירור וכן המלצות מנומקות בנוגע להמשך הטיפול. בהתאם להמלצות האחראי, למעביד נתונות שלוש אופציות שעליו להחליט לגביהן בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה:

  • נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות ההטרדה המינית או ההתנכלות. בין היתר המעסיק יכול שיתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים. אפשרות נוספת היא הרחקת הנילון מהמתלונן, אם הדבר לא נעשה כבר קודם לכן.
  • פתיחה בהליכים משמעתיים נגד הנילון לפי הסדרי המשמעת החלים במקום העבודה.
  • אי נקיטת צעד כלשהו

כאשר המעסיק מגיע לכלל החלטה עליו לפעול במהירות לביצוע ההחלטה ואף עליו למסור הודעה מנומקת למתלונן, לנילון ולאחראי. כמו כן על המעסיק לאפשר הן למתלונן והן לנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו. מעביד רשאי לעכב את החלטתו עד לסיומם של הליכים משמעתיים או הליכים אחרים (נניח במקרה שהוגשה גם תלונה במשטרה)

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail