ettihas@gmail.com

באיזו מהחלופות שמעניק החוק על נפגע בהטרדה מינית לנקוט. האם להגיש תלונה במשטרה? האם לפעול במישור המשמעתי. או האם להגיש תביעה לפיצוי כספי בבית המשפט.

הדעה הרווחת היא שעל המתלונן או המתלוננת לפנות למשטרה היות שההליך הפלילי הוא ההליך המתאים למעשים של פגיעה מינית. אך הנחה זו לעתים קרובות שגויה ומטעה. מרגע הגשת התלונה במשטרה הליך הבירור יוצא משליטת המתלוננת. ההליך הפלילי הינו הליך ממושך שלא תמיד חותר לקראת חקר האמת כפי שנתפש בעיני המתלוננת. צדק משפטי לעולם הינו צדק יחסי, בהתאם לראיות ובכפוף לנטלי ההוכחה.  חקירה משטרתית כרוכה בחשיפה לעתים ברוטלית של המתלוננת אשר ממילא מצויה במצב שברירי. מול החוקרים עומד נילון המכחיש במרץ את המעשה. לעתים מדובר באדם רב השפעה ובעל עוצמה כלכלית או אחרת שמצויד במיטב עורכי הדין העושים הכול על מנת להפריך את גרסת המתלוננת. בגלל אופייה החשאי של ההטרדה המינית, כמעט תמיד מדובר בגרסה מול גרסה של המתלוננת מול הנילון. מכיוון שכך יתכנו כשלים ראייתיים.

בית המשפט לא בקלות ירשיע אדם בעבירה פלילית, נטלי ההוכחה במשפט פלילי הם כבדים ועל התביעה להוכיח מעל כל ספק סביר שהוא רף ההרשעה במישור הפלילי.  לעתים קרובות חקירת המשטרה מסתיימת ללא כתב אישום, או בכתב אישום מצומק ודל או בהסדרי טיעון מקלים. כל תוצאה שאיננה הרשעה פוגעת באמינות המתלוננת. המטריד מוצג כקורבן והמתלוננת כמי שטפלה עליו תלונת שווא במשטרה.

לפיכך פעמים רבות אמליץ ללקוחותיי לבחור בהגשת תביעה אזרחית נגד המטריד. התביעה לפיצוי כספי נעשית ביוזמת הנפגעת ובשליטתה. על אף שמדובר גם כאן בהליך ממושך ומורכב במהלכו על התובעת להוכיח את עובדות המקרה ואת נזקיה, לשיטתי מדובר בהליך שעשוי להיות מעצים ומחזק. לעומת ההליך הפלילי מידת השליטה של הנפגעת היא גבוהה ביותר. היא מחליטה באיזה סכום לתבוע, וכיצד לשטוח את עובדות המקרה בפני בית המשפט. הנפגעת מנהלת באמצעות עורכי דינה את ההליך, ומחייבת את הפוגע להתייצב בבית המשפט ולהתגונן. רמת ההוכחה הנדרשת בהליך אזרחי נמוכה מזה הנדרש בהליך הפלילי ובהתאם גדלים סיכוייה להוציא את הצדק לאור.

לפיכך ההליך האזרחי לפיצוי כספי יכול להיות עוצמתי חלק מתהליך הריפוי העצמי של הנפגעת, וזאת גם באמצעות חשיפת כאבה והפיכתו למקור כוחה. במהלך ניהול התביעה נוצר מהפך תודעתי שבו הופכת הנפגעת מקורבן לאדם השולט בגורלו.

אם תביעתה של הנפגעת תתקבל הרי בנוסף להוכחת אשמתו של הפוגע היא גם תזכה להכרה ולפיצוי כספי משמעותי. לאור האמור אין ספק שבהרבה מהמקרים יתרונותיו של ההליך האזרחי  עולים על זה של ההליך הפלילי.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail