ettihas@gmail.com

ניצול יחסי מרות – הגדרה

יחסי מרות הם מערכת יחסים בהם לצד אחד במערכת היחסים יש שליטה והשפעה על הצד השני. השליטה וההשפעה יכולות להיות גם באופן עקיף, . כלומר גם בין בעל סמכות שאיננו ממונה ישירות על העובדת.

החוק למניעת הטרדה מתייחס בהרחבה להטרדה מינית עקב יחסי מרות. נקבע בפסיקה כי במקרה של טענה על הטרדה מינית במסגרת יחסי מרות, קיימת חזקה שמדובר אכן בהטרדה מינית. במקרה כזה על המעסיק להוכיח שהיחסים בינו לבין העובדים לא היו כרוכים בניצול יחסי המרות.  

 יהיה מי שיטען שיש בכך כדי להפליל התנהגות אנושית נורמלית, שהרי מה לא בסדר במערכת יחסים שמנהלים שני בוגרים בהסכמה.

הנחת העבודה במקרים של קשר בין בעל מרות לעובדת הכפופה לו, היא כי  לא מדובר בקשר שוויוני. בעל המרות הוא בעל הכוח להחליט מה יהיה מעמדה של הכפופה, מה יהיו תנאי עבודתה, איזו תמורה תשולם לה. במקרה שהקשר יסתיים יכול הבכיר להתנכל לכפופה, להרע את תנאיה, ואפילו לפטרה.

בפסיקה נקבעו מספר מבחנים שנועדו לקבוע האם מערכת היחסים נבעה מניצול יחסי מרות. כך למשל, ככל שפערי הכוח בין הממונה לכפופה לו גדולים יותר, ככל שהפרש הגילאים בין הצדדים גדול יותר כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות. כמו כן תיבחן יכולת ההשפעה של הממונה על מעמדה ועתידה של העובדת, ואף לשאלה, מי יזם את הקשר יש השפעה על המסקנה האם מדובר בניצול יחסי מרות.

החוק קובע כי במקרה של הטרדה מינית עקב יחסי מרות,  לא נדרשת הבעת אי הסכמה מצידה של העובדת. רצון והסכמה חופשיים מחוץ למסגרת יחסי עבודה אינם מתיישבים עם רצון והסכמה הנובעים מניצולה של מרות ביחסי עבודה, וניתן לומר שבינם ובין רצון כן ואמתי אין דבר. גם יוזמה של העובדת לפיתוח הקשר עשויה להיחשב ניצול יחסי מרות. במיוחד כאשר מערכת היחסים מבוססת על יחסי מין מזדמנים המוגבלים למסגרת העבודה, ללא סימנים המעידים על רצון הדדי לפיתוח מערכת היחסים, במקרה כזה לא תתקבל טענת הגנה בדבר הסכמה או פיתוי מצד העובדת.

לסיכום, המבחנים על פיהם נקבעת מידת הניצול של יחסי המרות :

  • במידה והממונה יזם את היחסים עולה החשד כי מדובר בניצול יחסי מרות
  • במידה וקיים פער גילאים גדול בין המעורבים עולה הסבירות כי יש ניצול יחסי מרות
  • במידה ויש לממונה יכולת השפעה רבה ומשמעותית כל מעמדה של העובדת מתקבלת תמונה המצביעה על ניצול יחסי מרות
  • גם במידה והעובדת יזמה את הקשר החוק רואה זאת כניצול יחסי מרות, בעיקר כאשר מדובר ביחסי מין מזדמנים במסגרת העבודה אשר לא הייתה להם כל מטרה להפוך לקשר רציני

ניצול יחסי מרות : עו"ד אתי חסיד 

למשרדה של עורכת הדין אתי חסיד ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בהטרדה מינית. המשרד מעניק ליווי משפטי מקצועי ואמין לאחר בחינה מעמיקה של כל מקרה ומקרה.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail