ettihas@gmail.com

הגנת אמת בפרסום – סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע

הגנת "אמת בפרסום" קבועה בסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. סעיף 14 הוא נדבך מרכזי בשורת סעיפי ההגנות המנויות בחוק. סעיפי ההגנות המנויות בחוק הן:  הגנת "הפרסומים המותרים" (סעיף 13), הגנת: "אמת בפרסום" (סעיף 14) והגנת: "תום הלב" (סעיפים 15-16).

המקרים "הקלאסיים" בהם יופעל הסעיף הם מקרים בהם עיתונאי, מגיש חדשות, סופר או אדם פרטי מפרסם "פרסום" שיש בו משום הוצאת לשון הרע כלפי אדם אחר, אישיות ציבורית, ידוען, תאגיד או חברה ממשלתית וכתגובה מוגשת תביעה. המפרסם איננו מכחיש את לשון הרע שבפרסום אלא טוען כי הפרסום הוא "אמת" ויש בו "עניין ציבורי" ולכן עומדת לו הגנת סעיף 14.

אמיתות הפרסום

פרסום ייחשב אמת אם התוכן המובא בו יעמוד בהתאמה למציאות האובייקטיבית כפי שהוכחה באמצעות הראיות המובאות במשפט. לרוב המשמעות הטבעית של הפרסום תימצא בתוך שורותיו אך לעתים תשתמע מבין השורות. משמעות משתמעת זו אף היא לא נקבעת כפי שהיא מצטיירת בעיני התובע או הנתבע אלא על פי מבחן אובייקטיבי- "על פי המובן הטבעי והרגיל של המילים בעיני הקורא הסביר.

]הגנת "אמת בפרסום" אינה כוללת בתוכה כל דרישה ל"יסוד נפשי" של המפרסם. כלומר גם אם המפרסם פעל בתום לב ובכנות ואף סבר שהפרסום נכון, הוא לא יוכל ליהנות מהגנה זו אם הפרסום היה שקרי. כל עוד הפרסום שקרי הגנה זו לא תעמוד למפרסם ולא משנה האם נבע הדבר עקב טעות או התרשלות.

ראוי לציין שככל שמדובר ביסוד הנפשי של המפרסם, המחוקק אף  מתעלם מכוונותיו השליליות של המפרסם.  גם אם כוונתו של המפרסם הייתה לפגוע אין מניעיו רלוונטיים לשאלת תחולת ההגנה.

לגבי מי שטעה ופרסם דברים שקריים  אבל האמין באמיתותם נקבע בסעיף 19(2)  כי בית המשפט רשאי להקל על המפרסם בשלב קביעת הפיצויים.

סייגים לתחולת היסוד כפי שנקבעו בפסיקה

הגנת אמת בפרסום לא תעמוד על פגיעה בשמו הטוב של אדם כאשר המפרסם פעל באופן פזיז – למשל כאשר עיתון פרסם כנגד אדם שיש חשדות כי עבר עבירה כלשהי אך בפועל כל שהיה הוא שהוגשה נגדו תלונה במשטרה (פס"ד פלוס נ' חלוץ).

סייג נוסף הוא שאין הגנה על לשון הרע שכבר נאמרה במקור על ידי אדם אחר. המחוקק ביקש להבהיר כי אין לתת גושפנקא לפרסום לשון הרע המקורי. (פס"ד עוזרי נ' גלעדי).

אמת לשעתה או אמת במלואה

בדיון נוסף סרן ר' נגד אילנה דיין בוטלה הלכת 'אמת לשעתה' ונקבע כי ה"האמת שאותה יש להוכיח לצורך הגנת אמת הפרסום היא אחת ויחידה. אמת זו נקבעת על בסיס מכלול הראיות העומדות בפני בית המשפט, אף אם נתגלו לאחר מועד הפרסום".

"פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש

בחלקו האחרון של סעיף 14 לחוק נקבע כי: "…הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש". נקבע בפסיקה כי גם אם ישנו פרט קטן שגוי אשר אינו בעל חשיבות מהותית, קיומו לא ישלול את ההגנה.

על מנת שאכן יתקיים הסייג "… נדרש שיתקיימו שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון הנו "פרט לוואי" – כלומר, ככל שחלקו של הפרט השגוי בתוך הפרסום הכולל קטן יותר, כך תיוחס לו חשיבות שולית יותר וחוסר אמיתותו לא תיחשב.

התנאי השני הנו "פגיעה של ממש" – כאשר יש בפרסום המשמיץ פרט לוואי שגוי שאינו מהווה פגיעה ממשית בתובע, לא יהיה בכוחו של פגם זה לשלול את ההגנה שבסעיף 14 מן הנתבע.

יסוד "העניין הציבורי

בבסיס יסוד זה עומדת השאלה האם קיימים לפרסום יתרונות חברתיים המצדיקים אותו, חרף לשון הרע שבו. בשונה מיסוד "אמיתות הפרסום" שהוא יסוד עובדתי, זאת שאלה ערכית, משמעותה איננה קבועה והיא נקבעת בהתאם למדיניות השיפוטית הנהוגה. בעניין זה לא נשמעות  ראיות והנושא כולו מסור לשיקול דעת בית המשפט.

המבחנים לקיומו של עניין ציבורי

בית המשפט מכריע בסוגיית ה"עניין ציבורי" על ידי איזון אינטרסים: מצד אחד עומדת זכותו לפרטיות  של התובע למנוע פרסום פרטים פוגעים אך נכונים אודותיו ומצד שני עומד אינטרס חופש הביטוי, וזכות הציבור לדעת. המבחן שאומץ על ידי הפסיקה הוא מבחן 'התועלת' הקובע כי ענין ציבורי הוא כל עניין שיש לציבור תועלת בידיעתו אם לשם גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו" (מבחן זה הוצע על ידי פרופ' סגל במאמרו "הזכות לפרטיות למול הזכות לדעת").

עניינים אינטימיים – בית המשפט ככלל קבע שככל שפרסום נוגע לענייניו האינטימיים של אדם (נטיותיו המיניות, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי וכיוצ"ב) יש פחות עניין ציבורי בפרסומם.

אנשי ציבור –  מטבע הדברים, ההגנה על חייהם הפרטיים של דמויות ציבוריות היא חלשה יותר. בית המשפט רואה בהחלטת אדם לחשוף את עצמו באופן ציבורי  כהסכמה מצדו לותר על פרטיותו. מכך יוצא שפרסומם של פרטים מסוימים על חייו הפרטיים הוא בלתי נמנע.  ואולם הדעות חלוקות בשאלה מי ייחשב לדמות ציבורית לצורך העניין. לשאלה זו לא נקבעו עדיין מבחנים ברורים בפסיקה.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail