ettihas@gmail.com

מטרת החוק למניעת הטרדה מינית היא למנוע הטרדה מינית, ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית. החוק חל לא רק על הטרדה מינית במהלך יחסי עבודה אלא בכל הנסיבות האפשריות. אולם החוק מרחיב בכל הנוגע להטרדה מינית במקום העבודה, ומחייב את המעסיק לנקוט בשורה של פעולות למניעה ולטיפול בתלונה על הטרדה מינית.

החוק מגדיר שורה של התנהגויות העשויות להוות הטרדה מינית:  

‏1‏.   סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

‏2‏.   מעשים מגונים (למשל: התערטלות, ליטוף עצמי, נגיעות).

‏3‏.   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעותיו.

‏4‏.   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי ההתייחסות אינה רצויה.

‏5‏.   התייחסות מבזה או משפילה לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

6.   פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום,

ישנן אינסוף של התנהגויות העשויות להיחשב כהטרדה מינית, ההגדרה היא רחבה ביותר החל מבדיחות גסות ועד למגע מיני מלא.

יש לשים לב שבמסגרת יחסי עבודה נקבע בחוק כי המוטרד אינו נדרש להראות סירוב או אי עניין, על מנת שהתנהגות המטריד תחשב להטרדה מינית .

ניצול יחסי מרות הגדרההמשפט הישראלי רואה בחומרה רבה הטרדה מינית הנעשית על ידי מנהלו הישיר או העקיף של העובד שאז הדבר יחשב כהטרדה מינית על רקע של ניצול יחסי מרות.

ההנחה במקרה כזה היא שהיחסים שהתפתחו בין העובד למנהלו נובעים מחששו של העובד שבאם יסרב יפגע מעמדו או משרתו.

התנכלות – החוק גם מתייחס להתנכלות במסגרת יחסי עבודה שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

להתנכלות תיחשב כל פעולה של המטריד או אדם אחר שתכליתה  לפגוע במוטרד משום שהתנגד  להתנהגות המטרידה או מכל סיבה אחרת הקשורה להטרדה המינית. ביטוי של התנכלות יכול להיות פיטורי המוטרד, הרעה בתנאי העסקתו וכיוצ"ב.

 הטרדה מינית על פי החוק הנה עבירה פלילית וגם עוולה אזרחים.

העונש הפלילי על הטרדה מינית הוא מאסר שנתיים ימים. העונש על התנכלות הוא שלוש שנים. מי שגם הטריד וגם התנכל – דינו מאסר ארבע שנים.  ההטרדה המינית היא גם עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעת נזיקין ולתבוע פיצויים מהמטריד או המתנכל ככל שמדובר במעשה שהוא בבחינת הטרדה מינית כהגדרתה בחוק, כי אז יש לבית הדין לענייני עבודה סמכות לפסוק בגינו, ללא הוכחת נזק, פיצוי עד גובה הסכום המקסימאלי על סך של  120,000 ₪.

 

אתי חסיד – מטפלים בהטרדה

במקרים של הטרדה מינית הכרחי להיוועץ עם עורך דין הטרדה מינית בעבודה . משרדה של עו"ד אתי חסיד עוסק שנים רבות בהיבטים שונים של הטרדה מינית ונותן שירות הן לאנשים פרטיים והן למגזר העסקי ושהן למגזר הציבורי.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail