ettihas@gmail.com

החוק בישראל קובע כי הטרדה מינית בעבודה הינה עוולה אזרחית ואף עשויה להיחשב כעברה פלילית..

החוק  למניעת הטרדה מינית הרחיב את הגדרת המונח הטרדת מינית  במיוחד בכל הקשור לסביבת העבודה; לא רק מגע פיזי ללא הסכמה, גם הטרדה מינית מילולית, וכן כל התייחסות מינית שאיננה הדדית ומוסכמת. יתרה מזו, גם מושג ההסכמה לא נלקח כפשוטו,  ואפילו רומן בהסכמה לכאורה בנסיבות מסוימות יכול להיחשב להטרדה מינית.  הדברים הללו אמורים במיוחד ככל שמדובר על סביבת העבודה, אותה מבקש המחוקק להותיר נקיה.

החוק קבע כללים ברורים ביחס להטרדה מינית בעבודה, בין היתר:  מה הן האפשרויות הנתונות למוטרדת מינית, מה הן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית והתנכלות, וכן כיצד על המעסיק לברר הטרדה מינית ומה הם שלבי הבירור.

מה ייחשב כהטרדה מינית בעבודה 

לעיתים הקו העובר בין הטרדה לבין חיזור עשוי להיות מעט מטושטש, לכן החוק מגדיר אילו פעולות נחשבות בתור הטרדה מינית :

  • נעיצת מבטים חודרניים וקריצות הן הטרדה מינית לא מילולית אשר יוצרת סביבת עבודה לא נעימה.
  • הערות או התייחסויות חוזרות הנוגעות למיניות האדם, לגופו או לתסמינים שונים (כמו מחזור) יחשבו הטרדה מינית
  • צפייה בחומר פורנוגרפי בנוכחות עובדת, תליית תמונות פורנוגרפיות ובדיחות מיניות מתפרשות כהטרדה מינית
  • הצעת מיניות נחשבות כהטרדה מינית גם במידה והמנהל לא קיבל סירוב מובהק
  • במידה והעובדת נענתה בחיוב להצעה יתכן ומדובר במקרה של ניצול יחסי מרות

כפי שאנו רואים הגדרת המונח הטרדה מינית בחוק היא מאוד רחבה. בנסיבות מסוימות, גם אמירות שנחוות מצד ה"מטריד" כשאלה סקרנית תמימה, כמחמאה כנה, כהערה סתמית ו/או כחיזור לגיטימי, יכולות להוות הטרדה מינית בעבודה. המקרים הברורים והמובהקים הם כמובן כל פעולה ואו מגע בהקשר מיני שלא בהסכמה. ואולם החוק מתייחס גם ל'התנהגות שאינה הולמת' כהטרדה מינית. ההגדרה הרחבה כאן לעתים מהווה מכשול בפני הבחנה ברורה בין התנהגות מותרת להתנהגות המהווה הטרדה מינית.

משרדה של עו"ד אתי חסיד מייצג ברגישות ובמקצועיות הן עובדות והן מעסיקים במכלול ההיבטים של תביעת הטרדה מינית בעבודה.

הטרדה מינית בעבודה היא תופעה חמורה עמה נאלצות נשים להתמודד באופן יומיומי.

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית, או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ע"י עובד או ע"י ממונה מטעמו. המעסיק חייב להביא לידיעת העובדים והממונים מטעמו  את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות. עליו לקבוע כללים למניעה וטיפול בהטרדה מינית. החוק מחייב כל מקום עבודה לתלות תקנון המפרט כיצד ניתן לפעול כנגד המטריד  במישור המשמעתי, הפלילי והאזרחי. על המעסיק  למנות אחראי  לטפל בתלונות בנושא הטרדה מינית.  לאחר שנודע לממונה על הטרדה מינית (גם אם לא הוגשה תלונה), על הממונה חלה חובה לברר את פרטי התלונה בדרך דיסקרטית השומרת גם על כבודו של הנילון. לאחר סיום הבירור על הממונה להגיש למעסיק את מסקנותיו וכן את המלצתו בדבר המשך טיפול.

עורך דין הטרדה מינית בעבודה 

משרדנו ייצג ומייצג בהצלחה תובעים ונתבעים בנושא הטרדה מינית.  

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail