ettihas@gmail.com

בקורת צרכנית האם לשון הרע

בקורת צרכנית היא לגיטימית כל עוד היא נעשית באופן מידתי, בצמידות לעובדות בדרך עניינית והיא פועל יוצא של נסיבות המקרה.

עורך דין לשון הרע אתי חסיד

לקוח תמים רכש מוצר מספק שלא עמד באף אחת מהתחייבויותיו. סופו של דבר אותו לקוח פרסם  ברשת חברתית באינטרנט מודעה בו גולל  את עובדות המקרה, ואף ייחס לספק מעשי הונאה, והזהיר את הציבור מלרכוש מוצרים מהספק הנ"ל. האם מדובר בלשון הרע.  

התשובה לכך מורכבת. מתי מדובר  בהבעת דעה וביקורת צרכנית לגיטימית, שיש בה אינטרס ציבורי ומתי מדובר בהוצאת לשון הרע. סוגיית הביקורת הצרכנית יורדת למעשה לשורשם של דיני לשון הרע. והיא נוגעת למתח הקבוע הקיים בין שני ערכי יסוד מתנגשים: שמו הטוב של האדם וחופש הביטוי. אלו שני ערכי יסוד שעליהם בית המשפט מבקש להגן ואותם הוא שוקל זה מול זה כאשר הוא מכריע כמעט בכל סוגיה הנוגעת ללשון הרע.

האם המקרה המתואר לעיל מהווה לשון הרע שבשלו יחויב הלקוח?

נראה שאכן מדובר בלשון הרע, אך אין זה וודאי שהלקוח יחויב בשל כך. הדברים אכן משמיצים ונועדו לבזות את הספק. ואולם בנסיבות מסוימות החוק מעניק לנתבע הגנות הפוטרות אותו מחבות.  למשל, כאשר  הנתבע דובר אמת והיה בדברים ענין ציבורי. או גם כאשר הנתבע עשה את הפרסום בתום לב והיה לו ענין אישי כשר בעשיית הפרסום.  בית משפט שוקל את הנסיבות בוחן האם דברי הדיבה במקרה הקונקרטי צמודים לאמת, נעשו בהיקף ראוי, ויש בהם אכן ענין לציבור. יתכן מאוד שבית המשפט יפסוק  כי מדובר בהבעת דעה וביקורת צרכנית לגיטימית, ובנסיבות המקרה  חופש הביטוי גובר על הזכות לשם טוב של הספק.

חרף זאת, המלצתי המשפטית היא שפרסום מהסוג הזה חייב להיעשות בזהירות, תוך צמידות מירבית לעובדות המקרה, בהיקף מידתי, ולאחר התייעצות משפטית.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail