לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
  ייפוי כוח מתמשך

  מהו ייפוי כוח מתמשך?

  ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר, למנות מיופה כוח (אחד או יותר) אשר יטפל בענייניו  בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

  הממנה בוחר מרצונו החופשי וכל עוד הוא בכושר קוגניטיבי מלא, מי יטפל בו וכיצד יראו חייו כאשר תהיה הידרדרות במצבו והוא כבר לא יהיה כשיר להחליט החלטות. אי כשירות יכולה לנבוע מגורמים שונים כגון, תאונה, מחלות זקנה (דמנציה, אלצהיימר), מוגבלות נפשית או שכלית.

  בעבר במצבים של חוסר כשירות הדרך היחידה לטפל בענייניו של האדם הבלתי כשיר הייתה  לערב את רשויות המדינה ולמנות לאדם הבלתי כשיר אפוטרופוס. הליך מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב ולאדם הבלתי כשיר אין אמירה בקשר לזהות האפוטרופוס. כמו כן  האפוטרופוס המתמנה מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי ואף מחויב לדווח לו מידי זמן על פעולותיו, דבר הכרוך בבירוקרטיה ובטרחה רבה.

  "ייפוי כוח מתמשך" הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

  עם תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוענקה אפשרות לכל אדם בגיר להחליט מראש מי ייקח אחריות על גופו, רכושו ורווחתו כאשר הוא לא יוכל לטפל בעצמו. הדרך לעשות זאת היא על ידי מינוי מיופה/י כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך. המיופה או המיופים כולם או חלקם, יהיו מוסמכים לפעול בשם הממנה בענייניו האישיים הרפואיים והרכושיים, ככל שיחליט הממנה.

  עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין בעל הסמכה ממשרד המשפטים. בנוסף, נדרשת גם חתימת מיופה/י הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

  ייפוי כוח מתמשך – שאלות ותשובות

  מהו ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים?

  • מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

  מהו ייפוי כוח מתמשך רפואי?

  • מתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. ייפוי כח מתמשך רפואי יכול להיחתם לא רק בפני עו"ד אלא גם על ידי רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג.

  מהו ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש?

  • מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

  מהן הנחיות מקדימות?

  • הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". למשל, הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

  האם על מיופה הכוח לפעול תמיד אך ורק על פי ההנחיות המקדימות של הממנה?

  • לא, תמיד ניתן לפעול על פי הנחיותיו של הממנה והחוק מתיר למיופה הכוח שלא לפעול על פי הוראות הממנה כאשר:
   • הפעולה היא בלתי אפשרית.
   • הפעולה כרוכה בהוצאה כספית שאינה עומדת לרשות מייפה הכוח.
   • הפעולה היא בלתי חוקית.
   • הפעולה עלולה לגרום פגיעה חמורה למייפה הכוח.

  האם יש מקרים שהחוק ממש אוסר על מיופה הכוח לפעול לפי הנחיות הממנה?

  • כן:
   • אם מייפה הכוח מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה, ומביע רצון לסטות ממנה.
   • בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם מייפה הכוח מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה, אלא אם כן ייפוי הכוח ציין במפורש כי יש לבצע את הפעולה גם אם מייפה הכוח יתנגד לה בהמשך.

  מתי נכנס ייפוי הכוח לתוקף?

  • אם האדם לא קבע בייפוי הכוח המתמשך, בכפוף לאלו תנאים ייכנס ייפוי הכוח לתוקף – ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

  האם אדם רשאי למנות יותר ממיופה כוח אחד.

  • כן. אדם יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל את כל ילדיו). במקרה כזה מומלץ לקבוע אם יפעלו במשותף או בנפרד. ניתן אף לחלק את הסמכויות ולקבוע ומה היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם. כך למשל לקבוע שאחד יהיה אחראי לעניינים האישיים, השני לעניינים הרפואיים והשלישי לעניינים רכושיים.

  האם כל אחד יכול להיות מיופה כוח?

  • לא. פושט רגל או מי שהוכרז כלקוח מוגבל לא יכולים להתמנות למיופי כוח. כך, לא יכול להתמנות: אדם שמונה לו אפוטרופוס, מטפל רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי בתשלום של האדם הממנה (למעט קרוב משפחה); אדם המספק לאדם הממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה); מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו; עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי.

  מי מפקח על מיופה הכוח?

  • הממנה רשאי לקבוע אדם מיודע שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות ופעולות שביצע. כמו כן ניתן לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

  האם מיופה הכוח מוגבל בסמכויותיו?

  • כן. בעניינים שונים החוק מחייב מתן הסמכה מפורשת על ידי הממנה. כך למשל מתן תרומות ומתנות עד סכום מסוים, או אשפוז כפוי בניגוד לרצונו של הממנה בזמן שאינו כשיר. ישנן פעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית המשפט כמו למשל עסקאות מקרקעין או מתן מתנות מעבר לסכום מסוים.

  מהן הפעולות שמיופה כוח לא יכול לבצע?

  • מיופה כוח אינו יכול לבצע פעולות שיש לבצען באופן אישי, כגון מתן גט, המרת דת, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה ופעולות או הבעת רצון לפי חוק החולה הנוטה למות.

  מהן הפעולות הדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח?

  ישנן פעולות שאם לא הוזכרו במפורש בייפוי כוח על ידי הממנה, מיופה הכוח לא יוכל לבצען:

  • ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים כגון מעבר בין גופים פנסיונים או החלפת מסלולי השקעה. מיופה הכוח כן רשאי ללא הסמכה מפורשת לבצע משיכות כספים מקופות הגמל ומקרנות השתלמות וכן לבקש לקבל קצבת פנסיה בשמו של עורך ייפוי הכוח.
  • ללא הסמכה מפורשת מיופה הכוח לא יוכל להסכים לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז פסיכיאטרי אם בזמן  שנדרש ההליך האדם הממנה מתנגד לביצועו – במקרה זה, הסמכה צריכה להיות מלווה בחתימת פסיכיאטר שווידא שייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.
  • ללא הסמכה מפורשת מיופה הכוח לא יהיה רשאי להעניק תרומות או הלוואות או לתת מתנות בשם הממנה עד 100,000 ₪.
  • נדרשת גם הסמכה מפורשת להתיר למיופי הכוח לבצע פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששווין הכולל עולה על 100,000 ש"ח ואינו עולה על 500,000 ש"ח.

  מהן הפעולות המחייבות אישור בית משפט?

  • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
  • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
  • השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
  • תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח, כל עוד ניתנה לכך הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין ולא ניתנה לה הסכמה מפורשת בייפוי הכוח
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, העולה על הסכום הקבוע בייפוי הכוח או שעולה על 100,000 ש"ח.
  • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ש"ח אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ש"ח אם לא ניתנה הסמכה.
  • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), למשל, משיכת כספים בתשלום אחד שלא מתוך מרכיב הפיצויים או שלא ע"י היוון קצבת פנסיה תקציבית, או שלא במועדים ובנסיבות שהחוק מתיר למשוך את הכספים מקופת גמל, וכן שעבודם או עיקולם של אותם כספים.
  • מתן ערבות או מתן הלוואה, אם לא ניתנה להן הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתן הלוואה שניתנה לה הסמכה, בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח.

  מה קורה כאשר האדם הממנה לא נתן הוראה מוקדמת ועל מיופה הכוח להחליט בעניין אישי מהותי?

  • אם לא ניתן להבין את רצונו של האדם בזמן אמת – על מיופה הכוח לפעול לפי רצון האדם כפי שהובע קודם לכן, או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכוח, או מהתנהגות האדם בעבר, מהשקפת עולמו ואורח חייו בעבר.
  • אם לא ניתן כלל להבין מה יכול היה להיות רצונו של האדם בעבר, ומה רצונו בהווה – על מיופה הכוח לפעול לפי טובת האדם.
  • מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה, או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שמייפה הכוח מתנגד לביצועה, כדי שבית המשפט יקבע אם הוא משוחרר מהן.
  • מיופה כוח יכול לפנות לבית המשפט כדי שיאשר פעולה שעשה – כל עוד מייפה הכוח לא הותיר הנחיות מקדימות באותו עניין.
  • מיופה הכוח צריך לשמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם מייפה הכוח.

  שתף

  לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

  מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
   דילוג לתוכן